Esas Sözleşme

KURULUŞ

MADDE 1

Aşağıda ad ve soyadları, tabiiyetleri ve açık adresleri yazılı hakiki ve hükmi şahıslar arasında Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

No Ad/Soyad Adres Uyruk
1. Ünal Atalay Plevne Bulvarı, No:15/15, İzmir T.C.
2. Mustafa Cem 379 Sokak, No.29/3, İzmir T.C.
3. Kemal Salih Çolakoğlu Gaziosmanpaşa Bulvarı, No:2/10, İzmir T.C.
4. Murat Demirer İnönü Caddesi, No:793/2, İzmir T.C.
5. Hasan Eke 6345 Sokak, No:125/5, Karşıyaka, İzmir T.C.
6. Şinasi Ertan Atatürk Caddesi, No:366/4, Alsancak, İzmir T.C.
7. Aykut Güsar 1379 Sokak, No:59, Kat 4, İzmir T.C.
8. Ahmet Özlen Güven Mithatpaşa Caddesi, No:980/6, Göztepe, İzmir T.C.
9. Samim Sivri Mithatpaşa Caddesi, No:868/3, Göztepe, İzmir T.C.
10. Uğur Yüce 1380 Sok. Alyans Apt. No:2/1, D:6, Alsancak, İzmir T.C.

ŞİRKET’İN UNVANI

MADDE 2

Şirketin unvanı “Enda Enerji Holding Anonim Şirketi” olup, bu ana sözleşmede “Şirket” olarak geçecektir.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3

Şirket’in amaç ve konusu; her nevi doğal ve suni kaynaklardan enerji üretmek amacıyla tesisler kuran, ileten, depolayan, satan, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmektir.

Yukarıda sayılan gayenin tahakkuku için Şirket:

a.    Amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir,
b.    İç ve dış piyasalardan uzun ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir. Şirket Yönetim Kurulu kararına dayalı olarak; iştiraki bulunan şirketlerin banka ve diğer mali müesseselerden alacakları kredilere kefil olabilir; her çeşit teminatları ve garantileri verebilir; bu kredilerin teminatını teşkil etmek üzere, ipotek verebilir,
c.    İştiraki bulunan şirketin hesap ve mali kontrollerini üstlenebilir, daha rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon ve incelemeleri yapabilir, yaptırabilir.
d.    İştiraki bulunan şirketlerin ve bunlara bağlı işletmelerin ithalat ve ihracat işlemlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; gümrük, depolama, sigorta, nakliye gibi müşterek hizmetlerini ifa edebilir, ettirebilir,
e.    Faaliyet konusuna giren işleri yapan yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkil edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir, hisse senetlerini alabilir, aracılık etmemek kaydıyla satabilir,
f.    Amacına ulaşabilmek için lüzumlu menkul ve gayrimenkul mallara tasarruf edebilir, alabilir, satabilir, kiraya verebilir, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir,
g.    Amacı ile ilgili olarak Şirket borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir, ipotekleri fekkedebilir,

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine bu durum Genel Kurul’un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin değişikliği niteliğinde olan bu husus için Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın önceden tasvip ve muvafakatını alır.

ŞİRKET’İN MERKEZİ

MADDE 4

Şirketin merkezi İzmir’dedir. Adresi; 1380 Sokak, No: 4, B Blok, Alyans Apartmanı, Kat 3, Daire 5, Alsancak, İzmir’dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirket’e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.  Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

ŞİRKET’İN SÜRESİ

MADDE 5    

Şirket kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE

MADDE 6

Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000,00 TL (Üçyüzmilyon Türk Lirası) olup her biri 1,00 TL itibari değerde 300.000.000 (Üçyüzmilyon) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000,00 TL (Üç yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00 (Bir) TL itibari değerde 221.896 (İki yüz yirmi bir bin sekiz yüz doksan altı) adet (A) grubu ve 299.778.104 (İki yüz doksan dokuz milyon yedi yüz yetmiş sekiz bin yüz dört) adet (B) grubu olmak üzere toplam 300.000.000 (Üç yüz milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Önceki çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 234.000.000,00 TL (İki yüz otuz dört milyon Türk Lirası)’nın tamamının ödendiği Yeminli Mali Müşavir Bülent Sönmez’in 10.08.2017 tarih ve YMM 35102259/2017-41 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Bu defa artırılan 66.000.000,00 TL (Altmışaltı milyon Türk Lirası) ortaklarca muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan 66.000.000,00 TL (Altmışaltı milyon Türk Lirası) tutarındaki sermayenin 22 000.007,00 TL (Yirmi iki milyon yedi Türk Lirası) kısmı ve emisyon primi tutarının tamamı olan 6.600.000,00TL’nin (Altı milyon altı yüz bin Türk Lirası) toplamını teşkil eden 28.600.007,00 TL, (Yirmi sekiz milyon altı yüz bin yedi Türk Lirası) sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararının tescilinden önce ödenmiş olup; bakiye 43.999.993,00 TL (Kırk üç milyon dokuz yüz doksan dokuz bin dokuz yüz doksan üç Türk Lirası)’nin 22.000.007,00 TL (Yirmi iki milyon yedi Türk Lirası) tutarındaki kısmı 20 Ekim 2017 tarihinde, ve 21.999.986,00 TL (Yirmi bir milyon dokuz yüz doksan dokuz bin dokuz yüz seksen altı Türk Lirası) tutarındaki kısmı ise 20 Kasım 2017 tarihinde ödenecektir.

Artırılan 66.000.000,00 TL (Altmışaltı milyon Türk Lirası) sermayeye karşılık olarak (B) grubu nama yazılı pay ihraç olunacaktır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı pay senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi Şirket’in kayıtlı sermaye tavanına kadar artırmaya ve pay senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, çıkarılmış sermayeyi, Şirket’in kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisini 5 (beş) yıl süre ile haiz olup; bu süre 30.06.2015 tarihinde başlamış olup 30.06.2020 tarihinde sona erecektir.
Yönetim Kurulu’nun, Şirket’in kayıtlı sermaye tavanına kadar gerçekleştireceği sermaye artırımına ilişkin kararları, Türk Ticaret Kanunu’nun 35. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan edilir.
Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay senedi çıkarılması, konusunda kararlar alabilir.

Kayıtlı sermaye tavanının değiştirilmesi, Yönetim Kurulu’na verilen yetki süresi, kayıtlı sermaye sisteminden çıkma vb. konularda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

PAY SENETLERİNİN NEV’İ VE DEVRİ

MADDE 7

7.1.    Şirket’in (A) ve (B) grubu payları nama yazılıdır.
7.2.    (A) ve (B) grubu paylar yönünden Şirket'e karşı pay defterinde kayıtlı kişi ortak sıfatını haizdir.
7.3.    (A) grubu payların devri Yönetim Kurulu’nun söz konusu pay devir işlemine izin vermesi ve bunun Şirketin Pay Defterine kaydı halinde mümkündür.
7.4.    (A) grubu payların devri halinde devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse veya Devralanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve Şirket’çe istenen teminat verilmemişse veya devralanın amacı Şirket yönetiminin kontrolünü elde etmek ise, Yönetim Kurulu devre onay vermeyi ve pay defterine kaydını reddedebilir.
7.5.    (A) ve (B) grubu paylar ile ilgili devirlerden, Şirket’in Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) mevzuatına tabi olan iştiraklerinde veya bağlı ortaklıklarında, EPDK mevzuatına göre izne tabi işlem niteliğinde olanlar, EPDK tarafından izin verilmedikçe, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaz ve pay defterine işlenmez. EPDK tarafından pay devrine izin verilmemesi halinde, bu durum TTK madde 493/1 gereğince önemli sebep kabul edilerek pay devrinin onayı istemi reddedilecektir. Söz konusu izin için müracaat ilgili lisans sahibi şirket tarafından yapılacaktır. EPDK iznine tabi olmadığı anlaşılan veya EPDK iznine tabi olduğu halde EPDK tarafından izin verilen (B) grubu pay devirleri pay defterine kaydedilecektir.
7.6.    (A) grubu payların üçüncü kişilere ya da Şirket’te pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilere devri halinde Yönetim Kurulu, devreden pay sahibine veya devralana, devre konu payları, başvurma anındaki gerçek değeriyle, Şirket’in devreden dışındaki pay sahipleri veya Şirket hesabına veya üçüncü kişiler hesabına almayı önererek Türk Ticaret Kanunu’nun 493. maddesi hükmüne uygun olarak onay istemini reddedebilir.
7.7.    Devralan, payların gerçek değerinin belirlenmesini isterse, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurabilir. Bu halde mahkeme Şirket’in karar tarihine en yakın tarihteki değerini esas alır. Değerleme giderlerini Şirket karşılar.
Devralan, gerçek değeri öğrendiği tarihten itibaren 1 ay içinde bu fiyatı reddetmezse devralma önerisini kabul etmiş sayılır.
7.8.    Paylar, miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse Şirket payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri üzerinden devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.
7.9.    Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi ihraç olunamaz

SERMAYE ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI

MADDE 8    

Gereği halinde Şirket’in çıkarılmış sermayesi, ana sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı ve Yönetim Kurulu’na tanınan yetki süresi çerçevesinde, Yönetim Kurulu kararı ile artırılabilir veya azaltılabilir.

Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır. Sermayenin artırılması ya da azaltılması için verilecek kararlarda sermaye değişikliğinin uygulanış şekli ve şartları da belirtilir.

Sermayenin yeni hisseler ihdası suretiyle arttırılmasına karar verilmesi halinde mevcut hisse sahiplerinin rüçhan hakları saklıdır. Belirlenen sürede kullanılmayan rüçhan hakları Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre kullanılır. Sermaye artırımlarında (A) grubu hisse ihraç edilmeyecektir. Sermaye azaltılması da Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümlerine göre yapılır ve her hisse için eşit oranda uygulanır.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

MADDE 9

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre üç (3) yıl için seçilecek, sekiz (8) ila on bir (11) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üye sayısı;

  • sekiz (8) olduğu takdirde, en az altı (6) adedi (A) grubu ve iki (2) adedi (B) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından,
  • dokuz (9) olduğu takdirde, en az yedi (7) adedi (A) grubu ve iki (2) adedi (B) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından,
  • on (10) olduğu takdirde, en az yedi (7) adedi (A) grubu ve üç (3) adedi (B) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından,
  • on bir (11) olduğu takdirde, en az sekiz (8) adedi (A) grubu ve üç (3) adedi (B) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecektir.

Şu kadar ki; (A) grubu pay sahipleri, Genel Kurul’a önerecekleri adaylardan birini, Fina Holding A.Ş.’nin belirleyeceği adaylar arasından seçeceklerdir.

Görev süresi içinde Yönetim Kurulu üyeliği boşaldığı takdirde, yerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi gereğince ilk Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere, boşalan üyeliği tayin etmiş bulunan pay grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği aday Yönetim Kurulu tarafından tayin edilecektir.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu’na üye seçildiği takdirde, tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur.

Süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri ibra edilmiş olmak şartı ile yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerek görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ

MADDE 10    

Yönetim Kurulu üyeleri, seçimlerini izleyen günde yapacakları ilk toplantıda bir başkan ve bir veya birden fazla başkan vekili seçer.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI VE KARARLARI

MADDE 11

Yönetim Kurulu başkan veya başkan vekilinin çağrısı üzerine, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Ancak, Yönetim Kurulunun en az ayda bir defa toplanması zorunludur.

Toplantı şirket merkezinde olabileceği gibi, Yönetim Kurulunun uygun göreceği başka bir yerde de yapılabilir.

Yönetim Kurulu toplantıları en az 10 gün öncesinden tüm üyelere yazılı olarak duyurulacak, ve bu duyuruda toplantı gündemi de belirtilecektir. Toplantılarda gündem dışına çıkılması, ancak tüm Yönetim Kurulu üyelerinin yazılı muvafakati ile mümkün olacaktır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 12

Yönetim Kurulu şirket işlerinin yürütülmesi ve kuruluş amacı ile ilgili her türlü girişimlerin bağlantıların ve işlerin yapılmasında tam yetkiye sahiptir.

Şirket muamelelerinin icrası safhasına taallük eden kısmı yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu üyelerinden birisine veya ortak olmayan kimselere müdür sıfatıyla tevdi edilebilir. Müdürlerin iş görme şartları yönetim kurulunca belirlenecektir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

MADDE 13
    
Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir.
 
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 370. maddesine göre Şirket’i temsil yetkilerinin tamamını veya bir kısmını bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir.  En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Bunların ücretlerini Yönetim Kurulu tespit eder.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 367. maddesi hükmü gereğince düzenlenecek bir iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. Bunların ücretlerini Yönetim Kurulu tespit eder.

Şirket tarafından verilecek her türlü belgelerin, yapılacak işlem ve akdolunacak sözleşmelerin şirketi ilzam edebilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş şirketi temsile yetkili kişinin veya kişilerin imzasını taşıması şarttır. Şirketi temsil ve ilzama yetkili imzaların tescil ve ilanı zorunludur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ

MADDE 14

Yönetim Kurulu üyelerine aylık olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca birinci derecenin son kademesindeki genel müdürün aylık göstergesi ile ek göstergesi toplamının, memur aylıklarına uygulanan kat sayı ile çarpımı sonucu bulunan meblağ tutarında ücret ödenecektir.

DENETÇİ

MADDE 15

Denetçi, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre seçilir.

DENETÇİNİN GÖREVİ VE ÜCRETİ

MADDE 16

Denetçinin görevi ve ücreti hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL

MADDE 17

a)    Davet Şekli:
Genel Kurul olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili madde hükümleri uyarınca yapılır.
b)    Toplantı Vakti:
Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
c)    Rey Verme ve Vekil Tayini:
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinden (A) grubu pay sahiplerinin her bir pay için 15 (on beş), (B) grubu pay sahiplerinin her bir pay için 1 (bir) oyu vardır. Türk Ticaret Kanunu’nun 479. maddesinin 3. fıkra hükmü saklıdır.
d)    Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya dışardan tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyu kullanmaya yetkilidirler. Vekâletnamelerin şekli Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili tebliğ ve yönetmeliklerine uygun olmak kaydıyla Yönetim Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir.
e)    Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:
Şirketin Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili madde hükmünde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı sözleşmenin 17/c, 17/e ve 17/f maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
f)    İmtiyazlı Paylar:
Şirket esas sözleşmesinin (7), (8), (9), (17/c), (17/e) ve (17/f) maddelerinde yapılacak her çeşit değişiklik ile bu şirket esas sözleşmesinin (A) ve (B) grubu imtiyazlı pay sahiplerine tanıdığı hakları etkileyecek esas sözleşme değişiklikleri, hakları etkilenecek imtiyazlı pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları özel bir toplantıda imtiyazlı payları temsil eden sermayenin %60’ı oranında toplantı nisabı ve imtiyazlı payları temsil eden sermayenin %50’si oranında karar nisabı ile onaylanmadıkça geçerli olmayacaktır. Yönetim Kurulu imtiyazlı pay sahiplerini yapılacak özel toplantıya iadeli taahhütlü mektupla davet edecektir.
g)    Genel Kurulca (A) grubu pay sahiplerinin yönetim kurulunun çoğunluğunu ellerinde bulundurmaları sonucu sahip oldukları idare ve temsil haklarını etkisiz bırakacak icrai karar alınmasında bu madde hükümleri uygulanacaktır.
h)    Toplantı Yeri:
Genel Kurul, Şirket’in merkez binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu başkanı, Genel Kurul Divan Başkanı olarak görev yapar. Yönetim Kurulu Başkanı’nın katılmadığı toplantılarda usulen seçim yapılır.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

MADDE 18    

Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu’nun ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin Bakanlık Temsilcisinin bulunması ile ilgili hükümlerine uyulması zorunludur.

İLAN

MADDE 19
    
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile merkezin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır. Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 368. maddesi gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddeleri uygulanır.

HESAP DÖNEMİ VE DENETİM

MADDE 20

20.1.    Şirketin hesap dönemi Ocak ayının 1. günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat 1. hesap dönemi şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
20.2.    Şirket’in hesapları, masrafları Şirket’e ait olmak üzere yılda en az bir kere PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young, Deloitte ve KPMG arasından Yönetim Kurulu’nca seçilecek bir Dış Denetim Şirketi’nce denetlettirilecektir.
20.3.    (A) Grubu pay sahiplerini temsil eden yönetim kurulu üyelerine takvim yılı içinde her üç ayda bir, üçer aylık raporlarla Şirket’in faaliyetleri ve mali durumu hakkında detaylı bilgi verilecektir.

KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 21

a)    Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder.
b)    Bu suretle meydana gelecek kardan vergiler ve sair kanuni miktarlar kesildikten sonra %5 oranındaki kanuni yedek akçe ayrılır.
c)    Kalandan itfa edilmemiş pay senetlerinin bedellerinin ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar ayrılır.
d)    Geri kalan karın %50’si aksi Genel Kurul tarafından kararlaştırılmadıkça pay sahiplerine dağıtılır.
e)    Bakiye karın ortaklara dağıtılıp dağıtılmamasına veya fevkalade ihtiyata ayrılmasına Genel Kurulca karar verilir.
f)    Ayrılması gereken yedek akçeler ile birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına veya ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilemez.
g)    Türk Ticaret Kanunu, Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Şirket Genel Kurulunca ilgili yıl ile sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi koşulu ile kâr payı avansı dağıtılabilir.

YEDEK AKÇE

MADDE 22    

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun 519. ve 521. maddeleri hükümleri uygulanır.

TAHVİL İHRACI

MADDE 23    

Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler ihraç edebilir.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 24    

Bu sözleşmede yer almamış hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURULUŞ MASRAFLARI

MADDE 25    

İşbu madde esas sözleşmeden çıkarılmış ve madde boş bırakılmıştır.

DAMGA VERGİSİ

MADDE 26    

İşbu madde esas sözleşmeden çıkarılmış ve madde boş bırakılmıştır.