Ortaklık Yapısı

Enda Enerji Holding A.Ş’nin payları A ve B grubu olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. Şirketin sermayesi 31 Aralık 2019 itibarıyla, her biri 1 TL nominal değerde 221.896 adedi A grubu nama yazılı pay, 299.778.104 adedi B grubu nama yazılı pay olmak üzere toplam 300.000.000 adet paya ayrılmıştır.
 
Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 19.10.2012 tarihli Resmî Gazete ile yayımlanan “Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 05.11.2012 tarih ve 6966 sayılı izni uyarınca kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir.
 
Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000,00 TL olup her biri 1,00 TL itibari değerde 300.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000,00 Türk Lirası olup, her biri 1,00 (Bir) TL itibari değerde 221.896 adet (A) grubu nama yazılı ve 299.778.104 adet (B) grubu nama yazılı olmak üzere toplam 300.000.000 adet paya bölünmüştür. 31.12.2019 tarihi itibariyle ödenmiş sermayesi 300.000.000 TL’dir.
 
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların sahip oldukları her bir imtiyazlı (A) grubu hisseleri için 15 (onbeş), (B) grubu hisseleri için 1 (bir) oyu vardır. Yönetim Kurulu, Şirket’in sermayesini kayıtlı sermaye tavanına kadar artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, çıkarılmış sermayeyi, Şirket’in kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisini 5 (beş) yıl süre ile haiz olup; bu süre 30.06.2015 tarihinde başlamış olup 30.06.2020 tarihinde sona erecektir.

PAY
GRUBU
NAMA VEYA HAMİLİNE
YAZILI OLDUĞU
NOMİNAL
DEĞER (TL)
A Nama 221.896
B Nama 299.778.104
TOPLAM - 300.000.000

31.12.2019 tarihi itibarıyla 180 ortağı mevcut Enda Holding’te %3 ve üzerinde pay sahibi ortaklık tablosu ve grafiği aşağıda verilmektedir.

Pay Sahibi Sermaye TL Oran %
PAMUKOVA Elektrik Üretim A.Ş. 58.500.000 19,50
FİNA Holding A.Ş. 30.671.025 10,22
Cem BAKİOĞLU 25.811.755 8,60
VERUSA Holding A.Ş. 21.973.240 7,32
INVESTCO Holding A.Ş 12.022.395 4,01
ARKAS Holding A.Ş 10.961.963 3,65
Diğer Ortaklar (%3 oranın altında kalan) 140.059.622 46,69
Toplam 300.000.000 100